لیست منابع درسی

23rd می 2015 admin

لیست منابع | لیست دروس | جدول تطبیق

 

لیست منابع درسی ، لیست دروس ، جدول تطبیق کارشناسی  ، کارشناسی ارشد ، دکتری دانشگاه پیام نور

 

برنامه دروس رشته های کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته سال تحصیلی ۹۷-۹۶

**برای مشاهده برنامه هر رشته تحصیلی بر روی نام رشته کلیک نمایید**

بخش فنی مهندسی بخش هنر و معماری بخش علوم کشاورزی بخش علوم پایه بخش علوم تربیتی و روانشناسی بخش علوم اجتماعی بخش ادبیات و زبانهای خارجه بخش مدیریت، اقتصادو حسابداری بخش الهیات و علوم اسلامی
مهندسی برق ارتباط تصویری- عکاسی اقتصاد کشاورزی ریاضی علوم تربیتی جغرافیا زبان ادبیات فارسی حسابداری حقوق
مهندسی پزشکی صنایع دستی ترویج آموزش کشاورزی آمار روانشناسی- مشاوره علوم اجتماعی زبان انگلیسی مدیریت الهیات و علوم اسلامی
مهندسی پلیمر طراحی پارچه و لباس علوم و صنایع غذایی شیمی علم اطلاعات و دانش شناسی علوم سیاسی زبان ادبیات عربی اقتصاد
مهندسی عمران فرش مهندسی آب زمین شناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی تاریخ
مهندسی راه آهن کتابت و نگارگری ماشینهای کشاورزی زیست شناسی- آموزش علوم تجربی
مهندسی نفت هنرهای اسلامی مهندسی شیلات-  زارعت- ژنتیک گیاهی فیزیک
مهندسی کامپیوتر- فناوری اطلاعات – رباتیک هنرهای صناعی علوم کشاورزی- علوم دامی- تولیادت دام علوم کامپیوتر
مهندسی متالوژی مهندسی معماری مهندسی منابع طبیعی – آبادانی روستا ها و علوم و مهندسی محیط زیست
مهندسی شیمی مهندسی شهرسازی
مهندسی صنایع مرمت بناهای تاریخی- نقاشی
مهندسی خودرو- هوا فضا
مهندسی اجرایی- پروژه
مهندسی مکانیک

لیست منابع درسی ، لیست دروس ، جدول تطبیق کارشناسی ارشد نیمسال دوم ۹۴ – ۹۳

برای مشاهده بر روی بخش مربوطه کلیک کنید

بخش علمی علوم تربیتی و روانشناسی بخش علمی فنی و مهندسی بخش علمی علوم پایه بخش علمی الهیات و علوم اسلامی بخش علمی مدیریت، اقتصاد و حسابداری بخش علمی ادبیات و زبانهای خارجه بخش علمی علوم اجتماعی بخش علمی هنر و معماری بخش علمی علوم کشاورزی
آموزش محیط زیست مهندسی شیمی آمار اخلاق اقتصاد اسلامی آموزش زبان انگلیسی آب و هواشناسی پژوهش هنر مهندسی کشاورزی
تربیت بدنی مهندسی عمران آموزش ریاضی تاریخ تشیع حسابداری آموزش زبان فارسی تاریخ طراحی شهری مهندسی منابع طبیعی
تحقیقات آموزشی مهندسی صنایع ریاضی محض الهیات – علوم قرآن و حدیث علوم اقتصادی زبان شناسی همگانی جغرافیا مهندسی معماری مهندسی اقتصاد کشاورزی
تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش (تعلیم و تربیت اسلامی) مهندسی کامپیوتر ریاضی کاربردی الهیات- فقه و مبانی حقوق اسلامی مدیریت دولتی زبان و ادبیات فارسی جامعه شناسی
علم اطلاعات ودانش شناسی مهندسی فناوری اطلاعات زیست شناسی الهیات- فلسفه و کلام اسلامی مدیریت اجرایی زبان وادبیات انگلیسی علوم سیاسی
علوم تربیتی مهندسی مکانیک شیمی حقوق مدیریت بازرگانی زبان وادبیات عربی مدیریت رسانه
فیزیولوژی ورزشی مهندسی برق فیزیک فلسفه وحکمت اسلامی مدیریت فناوری اطلاعات
روانشناسی مهندسی عمران –مهندسی آب و سازه­های هیدرولیکی زیست شناسی – بیوفیزیک نهج البلاغه مدیریت MBA
رفتار حرکتی مهندسی عمران –ژئوتکنیک فیتوشیمی الهیات و معارف اسلامی- ادیان و عرفان
مدیریت آموزشی مهندسی عمران –شناسایی و انتخاب مواد مهندسی زمین شناسی
مدیریت ورزشی مهندسی عمران – راه و ترابری ژئوفیزیک
روانشناسی بالینی مهندسی عمران –سازه
روانشناسی تربیتی مهندسی عمران – مهندسی مدیریت ساخت
روانشناسی اسلامی – روانشناسی مثبت گرا مهندسی عمران – محیط زیست
آموزش و بهسازی منابع انسانی
برنامه ریزی آموزشی

 

رشته های تحصیلی دوره دکتری

گروه های علمی (نیمسال دوم ۹۴-۹۳) شامل رشته های:
بخش علمی ادبیات و زبانهای خارجه – کلیک کنید آموزش زبان انگلیسی | زبان و ادبیات فارسی | زبانشناسی همگانی
بخش علمی الهیات و علوم اسلامی – کلیک کنید الهیات و معارف اسلامی رشته فلسفه و کلام اسلامی | الهیات و معارف اسلامی رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی | حقوق بین الملل | حقوق خصوصی | علوم قرآن و حدیث | علوم ومعارف نهج البلاغه | کلام ( گرایش فلسفه دین) | مدرسی معارف اسلامی (کلیه گرایشها)
بخش علمی علوم اجتماعی – کلیک کنید تاریخ اسلام | تاریخ ایران بعد از اسلام | جامعه شناسی | جغرافیا و برنامه ریزی شهری | جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
بخش علمی علوم پایه – کلیک کنید ریاضی محض ( گرایش آنالیز) | ریاضی محض (گرایش هندسه) | ریاضی محض ( گرایش جبر جابجایی و همولوژی) | ریاضی محض ( گرایش ابرجبرها و جبرهای مرتب شده) | ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات ( کنترل و بهینه سازی) | ریاضی گرایش کاربردی | شیمی- شیمی آلی |  شیمی – شیمی تجزیه | شیمی – شیمی فیزیک | شیمی- شیمی معدنی | فیزیک گرایش هسته ای | فیزیک گرایش نظری | فیزیک | بیوشیمی | آمار | زیست شناسی – فیزیولوژی گیاهی
بخش علمی علوم تربیتی و روانشناسی – کلیک کنید برنامه ریزی آموزش از راه دور | آموزش محیط زیست | تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی | تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی | روانشناسی سلامت | روانشناسی عمومی | علم اطلاعات و دانش شناسی | فلسفه تعلیم و تربیت گرایش تعلیم و تربیت اسلامی
بخش علمی علوم کشاورزی – کلیک کنید اقتصاد کشاورزی – سیاست و توسعه کشاورزی
بخش علمی فنی و مهندسی – کلیک کنید مهندسی صنایع | مهندسی عمران – راه و ترابری
بخش علمی مدیریت، اقتصاد و حسابداری – کلیک کنید مدیریت دولتیگرایش مدیریت منابع انسانی | مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی | مدیریت بازرگانی | علوم اقتصادی